1. INLEIDING

1.1 Deze wedstrijd wordt georganiseerd door F.R.M. Tegelwerk B.V. Baljuwstraat 17H, 1785 SB Den Helder hierna genoemd F.R.M. Tegelwerk

1.2 De wedstrijd loopt van 13/12/2023 tot en met 29/02/2024.

1.3 Dit reglement is geldig voor de F.R.M. Tegelwerk winactie gecommuniceerd via volgende kanalen:

In de showroom van F.R.M. Tegelwerk

Op de F.R.M. Tegelwerk website: www.frmtegelwerk.nl

Op de huishoudbeurs 2024. RAI Amsterdam

1.4 Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan de wedstrijd die F.R.M. Tegelwerk organiseert via haar bovengenoemde kanalen.

1.5 Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van het reglement en akkoord te zijn met de volledige inhoud.

 1. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

2.1 In principe kan elke persoon ouder dan 18 jaar en officieel gevestigd in België of Nederland, deelnemen aan een (online) wedstrijd van F.R.M. Tegelwerk, met uitzondering van medewerkers van F.R.M. Tegelwerk en familie in 1ste graadsverwantschap.

2.2 Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een (online) wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat F.R.M. Tegelwerk ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, of kan de toekenning van een prijs worden herroepen.

2.3 Een deelname is pas geldig wanneer er voldaan wordt aan de voorwaarden vermeld in dit reglement.

2.4 Onvolledige of niet correct geregistreerde deelnames worden als ongeldig beschouwd.

 1. WEDSTRIJDVERLOOP

3.1 De wedstrijd loopt van 13/12/2023 tot en met 29/02/2024 in Nederland en België.

3.2 Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten volgende acties ondernomen worden:

Plaats een order op één van volgende dagen: 13/12/2023 tot en met 29/02/2024

Deze order wordt geplaatst in de showroom van F.R.M. Tegelwerk of via de F.R.M. Tegelwerk webshop: www.frmtegelwerk.nl, of op de huishoudbeurs 2024 RAI Amsterdam.

Plaats een order uit een van de producten uit te schoonmaakcollectie. Na deze order ben jij akkoord gegaan met het ontvangen van onze nieuwsbrief.

3.3 Het bepalen van de winnaar gebeurt uiterlijk 7 werkdagen na het afsluiten van de wedstrijd op www.frmtegelwerk.nl

3.4 De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd via mail. Indien de winnaar de prijs niet claimt binnen 10 werkdagen wordt een andere winnaar aangeduid. De prijs kan slechts aan de winnaar worden toegekend wanneer bovenstaande voorwaarden zijn vervuld.

3.5 Over de uitslag van de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. Uitslagen en beslissingen van de organisatoren kunnen niet worden aangevochten, om welke reden dan ook.

3.6 De prijs is niet inwisselbaar voor geld of tegoedbonnen in eender welke vorm.

 1. PRIJS

4.1 De prijs omvat een complete badkamer met een selectie producten van F.R.M. Tegelwerk. De prijs bestaat uit enkel de hieronder opgegeven materialen. 

Hieronder een opsomming van de materialen die bij deze complete badkamer horen:

 • Tegels: keuze uit een aantal series tegels 60x60 met verschillende kleuren en structuren en/of 30x60 wit mat/glans wandtegels.
 • Douchegoot rvs tot 100cm
 • Regendoucheset opbouw chroom/rvs/goud/zwart/gunmetal/brons
 • Wastafelmengkraan opbouw of inbouw in kleur naar keuze 
 • Sifon en clickwaste in kleur naar keuze
 • Designradiator wit, grijs of zwart 120x60cm
 • Glaswand blank of zwarte omlijsting tot 100cm
 • Badmeubel onderkast keuze uit 3 kleurtinten tot 100cm
 • Wastafel keuze uit wit of zwart
 • Spiegel: keuze uit een aantal spiegels tot 100cm

De winnaar wordt getrokken uit alle orders in de desbetreffende periode. Er mag meegedaan worden zo vaak als de klant wilt. 

De prijs kan niet geruild of verwisseld worden.

4.2 De winnaar wordt uitgenodigd in de showroom van F.R.M. Tegelwerk om zijn materialen uit te zoeken.

4.3 Indien de winnaar afziet van zijn prijs komt de prijs te vervallen en wordt er een nieuwe winnaar getrokken.

4.4 Indien een nieuwe winnaar wordt aangeduid omwille van bovenstaande regels, gelden voor deze winnaar dezelfde regels. Indien door de winnaar geen geldige contactgegevens werden opgegeven, staat het de wedstrijdorganisator vrij een nieuwe winnaar aan te duiden.

4.5 De wedstrijdorganisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of andere dringende redenen, een wedstrijdproduct annuleren of wijzigen.

4.6 De prijzen zijn onder geen beding in speciën uitkeerbaar noch omruilbaar voor een andere prijs. De prijs is niet overdraagbaar aan derden.

4.7 Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt voor consumptiegoederen, zoals elektrische en elektronische apparaten, dan zijn de algemene voorwaarden van de producent van deze voorwerpen van toepassing.

4.8 De winnaar dient zelf voor transport van de goederen te zorgen.

4.9 De prijs bestaat uit de bovengenoemde materialen. Het verwerken/plaatsen/monteren van de badkamer, zit niet bij de prijs inbegrepen.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Behalve in geval van opzet, bedrog of zware fout in hoofde van de organisator en behoudens gevallen van lichamelijke schade of overlijden, kan de organisator in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die een gevolg zouden zijn van de deelname aan de wedstrijd en de toekenning van de prijs.

5.2 F.R.M. Tegelwerk behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk ogenblik eenzijdig op te schorten of in te trekken indien zij zich daartoe gedwongen ziet omwille van wettelijke of andere dwingende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

5.3 F.R.M. Tegelwerk is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.4 F.R.M. Tegelwerk behoudt zich het recht voor om een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen. Dergelijke wijzigingen zullen aangekondigd worden via de website van F.R.M. Tegelwerk.

 1. PERSOONSGEGEVENS EN PROMOTIONELE ACTIVITEITEN

6.1 De persoonsgegevens van de deelnemers welke door de deelnemers aan F.R.M. Tegelwerk doorgegeven worden in het kader van de wedstrijd, kunnen in de bestanden van F.R.M. Tegelwerk opgeslagen worden en gebruikt worden voor commerciële doeleinden de deelnemer gaat hiermee akkoord bij het plaatsen van zijn bestelling gedurende de winactie periode. Elke deelnemer heeft het recht deze gegevens op te vragen voor inzage ter controle, of om deze te laten verwijderen uit de bestanden van de wedstrijdorganisator. De persoonsgegevens van de winnaars zijn verplicht mee te delen voor de logistieke afhandeling van de wedstrijd. Ander gebruik van deze persoonsgegevens wordt beschreven in de privacy policy.

6.2 Door het in ontvangst nemen van de prijs, gaat de winnaar akkoord met het gebruik door de organisator van zijn of haar naam en foto van overhandiging van de prijs in de showroom van F.R.M. Tegelwerk in iedere advertentie en publiciteit gerelateerd aan deze wedstrijd of soortgelijke latere wedstrijd, in elk media of formaat, gekend op dit moment of later ontwikkeld, inclusief maar niet beperkt tot het internet, op ieder tijdstip en voor een periode van 2 jaar, zonder verdere compensatie of kennisgeving.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM EN PORTRETRECHTEN

7.1. Door mee te doen aan de winactie garandeert de winnaar dat hij of zij over alle auteurs- en portretrechten op de foto van de overhandiging van de prijs beschikt en geeft hij of zij F.R.M. Tegelwerk het recht om deze te gebruiken in iedere advertentie en publiciteit gerelateerd aan deze wedstrijd of soortgelijke latere wedstrijd in België of Nederland, in elk media of formaat, gekend op dit moment of later ontwikkeld, inclusief maar niet beperkt tot het internet, op ieder tijdstip en voor een periode van 2 jaar, zonder verdere compensatie of kennisgeving.

7.2 De winnaar garandeert dat de foto van de prijzenoverhandiging geen enkel intellectueel eigendomsrecht of portretrecht van een derde schendt en zal F.R.M. Tegelwerk dan ook integraal schadeloos stellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen F.R.M. Tegelwerk wegens schending van diens intellectuele eigendomsrechten of portretrechten.

 1. KLACHTEN

8.1 Klachten omtrent deze wedstrijd kunnen schriftelijk bezorgd worden aan F.R.M. Tegelwerk B.V. Baljuwstraat 17H, 1785 SB Den Helder, met duidelijke vermelding van de titel van de desbetreffende winactie.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

10.1 Tenzij waar verboden, zijn alle geschillen betreffende de wedstrijd zijn onderworpen aan Nederlands recht.

10.2 Tenzij waar verboden, is de rechtbank van Alkmaar (Nederland) exclusief bevoegd om kennis te nemen van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van huidig wedstrijdreglement.