Vandaag besteld = vandaag verzonden
Wij scoren een 4.8 van 5.0

Munteenheid

Jouw winkelwagen

Winkelwagen is leeg

ALGEMENE VOORWAARDEN FRM TEGELWERK – versie 2019

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot aanneming van werk en/of van koop en verkoop en/of tot het vervaardigen van ontwerpen, van showroom en Tegelzetbedrijf F.R.M Tegelwerk B.V., gevestigd te Den Helder, hierna te noemen “de Verkoper”.

1.2 De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de Wederpartij”.

1.3 Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 Het door de Wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

1.5 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

1.6 Indien Verkoper met Wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

ARTIKEL 2 OVEREENKOMSTEN

2.1 Overeenkomsten gelden als gesloten:

 1. a) door schriftelijke bevestiging van de Verkoper.
 2. b) Bij gebreke daarvan, door levering aan en afname van de zaken door Wederpartij.

2.2 Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de Verkoper bindend.

2.3 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.4 Indien opdrachtgever de overeenkomst namens of voor rekening van een ander natuurlijk en/of rechtspersoon sluit, verklaart hij door ondertekening van het contract daartoe bevoegd te zijn. Opdrachtgever is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

2.5 Verkoper behoudt het recht voor een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

2.6 Indien de aanvaarding door Wederpartij afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dat niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper anders aangeeft.

2.7 De prijzen in de aanbiedingen zijn in Euro’s inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, leges, belastingen, alsmede exclusief opslag-, verzend- en eventuele vervoers-, reparatie-, reis-, legging- en verpakkingskosten, alsmede exclusief hak-, breek-, timmer-, metsel-, hijs-, en graafwerk, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;

2.8 Indien Verkoper voor verzending van de gekochte zaken zorgdraagt brengt Verkoper steeds de transport- en verpakkingskosten bij Wederpartij afzonderlijk in rekening;

2.9 Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;

2.10 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgbestellingen, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 3 INSCHAKELING DERDEN

3.1 Ter uitvoering van overige overeengekomen verplichtingen, is de Verkoper bevoegd derden in te schakelen.

ARTIKEL 4 AFBEELDINGEN/MODELLEN

4.1 Is aan Wederpartij een model, demo of afbeelding getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen;

4.2 De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijst opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, hardheid, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond.

4.3 Wordt in de overeenkomst de oppervlakte of worden andere afmetingen en aanduidingen vermeld, dan wordt zulks eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, tenzij deze noodzakelijk zijn voor de uit te voeren werkzaamheden.

ARTIKEL 5 LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

5.1 Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5.2 Levering van zaken geschiedt aan het adres van de Verkoper, tenzij anders overeengekomen.

5.3 Indien Verkoper de zaken bezorgt geschiedt dit steeds aan het bij de Verkoper laatst bekende door Wederpartij opgegeven afleveradres.

5.4 Wederpartij dient de zaken direct na gereedkoming af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen. Wanneer de zaken voor Wederpartij beschikbaar zijn of ter aflevering bij Wederpartij worden aangeboden, doch niet door Wederpartij worden afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van Verkoper.

5.5 Indien Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Wederpartij. Indien Wederpartij niet binnen 4 weken afneemt, is Verkoper gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is Verkoper gerechtigd de zaken te retourneren aan de leverancier. De schade die Verkoper bij doorverkoop of retournering lijdt komt voor rekening van Wederpartij.

5.6 Indien Verkoper gegevens behoeft van Wederpartij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Wederpartij deze aan Verkoper ter beschikking heeft gesteld.

5.7 Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de Verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

5.8 Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.

5.9 Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de Wederpartij te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Wederpartij, behoudt de Verkoper zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de Wederpartij op te slaan. De Verkoper stelt de Wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de Wederpartij de Verkoper in staat moet stellen de zaken te leveren.

5.10 Indien de Wederpartij ook na verloop van de door de Verkoper gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de Wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de Verkoper het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schades, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

5.11 Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de koopprijs c.q. bedongen prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.

5.12 De Verkoper is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

ARTIKEL 6 ZICHTTERMIJN

6.1 Uitsluitend bij bestellingen door consumenten via de webshop en die niet getoond zijn in de showroom zal het aanbod tevens een zichttermijn van zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na aflevering van de goederen. Het staat Verkoper vrij bepaalde goederen uitsluitend te leveren vanaf de fysieke winkel c.q showroom van Verkoper. Voor dergelijke leveringen geldt geen zichttermijn.

6.2 Tijdens de zichttermijn heeft Wederpartij een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de kosten van verzending en terugzending, de ontvangen goederen te retourneren in de originele en onbeschadigde verpakking.

6.3 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. Wederpartij doet afstand van zijn recht op ontbinding door het artikel in gebruik te nemen;

6.4 Wederpartij kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door Verkoper bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven;

6.5 Indien Wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, is Wederpartij gehouden de reeds betaalde toezendingskosten te betalen. De kosten van de retourzending komen eveneens voor rekening van Wederpartij.

6.6 Bestellingen die getoond zijn in de showroom kunnen niet worden geretourneerd.

ARTIKEL 7 VOORTGANG

7.1 Wanneer de leveringen, door oorzaken buiten de schuld van de Verkoper, niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de Verkoper gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

7.2 Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeken van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij, op straffe van vergoeding van schade en kosten, verplicht ervoor zorg te dragen:

 1. a) Dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering moet geschieden, onbelemmerd en toereikend is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering mogelijk te doen zijn;
 2. b) Dat, indien een takel, lift of een ander transportmiddel gebruikt moet worden, deze met bediening door en voor rekening van de wederpartij ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken instrument dient te voldoen aan de op het moment van gebruik geldende overheidsvoorschriften. Schade die wordt veroorzaakt door of is ontstaat bij het gebruik van voornoemde zaken is voor rekening van de wederpartij, tenzij schuld aan de zijde van de Verkoper komt vast te staan;
 3. c) dat (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;

ARTIKEL 8 TRANSPORT

8.1 Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.2 De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.

8.3 De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s adequaat te verzekeren.

8.4 De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.

8.5 Niet-geaccepteerde bestellingen worden door de gebruiker, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 5.

8.6 Tenzij de gebruiker schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de zaken, materialen en apparatuur voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van aanlevering van de zaken, materialen en de apparatuur op de plaats van bestemming.

ARTIKEL 9 RECLAMES EN RETOURZENDINGEN

9.1 De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken e.d. worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van de gebruiker te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij de gebruiker binnen 24 uur na ontvangst c.q. beëindiging van de werkzaamheden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan de gebruiker.

9.2 Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken c.q. beëindiging van de werkzaamheden aan de gebruiker te worden gemeld.

9.3 Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tevens het bepaalde in lid 14 van artikel 10 in aanmerking genomen.

9.4 Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.

9.5 Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

9.6 De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

9.7 Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

9.8 In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de gebruiker de reclame gegrond verklaart.

9.9. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

9.10 In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 10.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

10.1 De Verkoper kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover deze aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of andere derden die de gebruiker bij de uitoefening van zijn werkzaamheden inschakelt.

10.2 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de Verkoper – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de nettoprijs van de geleverde zaken. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.

10.3 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de Verkoper nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de Verkoper gesloten verzekering.

10.4 Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal- en/of fabricagefouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de Verkoper zich die zaken te zijner keuze kosteloos te repareren dan wel te vervangen.

10.5 De Verkoper staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

10.6 De garantieplicht vervalt ten aanzien van zaken en onderdelen van het werk waaraan gebreken kleven, indien hieraan reparaties of andere werkzaamheden door derden zijn verricht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

10.7 Geen garantie zal gelden voor door de wederpartij voorgeschreven constructies en/of materialen of voor door de wederpartij of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal, tenzij verricht met uitdrukkelijke goedkeuring van de Verkoper. De Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enige anderen hoofde, die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van) de door de wederpartij beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door de gebruiker of derden. De wederpartij vrijwaart de Verkoper geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van de Verkoper en/of derden, waaronder begrepen schade uit of ten gevolge van productenaansprakelijkheid.

10.8 Herstellingen of veranderingen, welke met lid 6 en 7 van dit artikel verband houden, worden door de gebruiker niet dan voor rekening van de wederpartij uitgevoerd, tenzij de Verkoper zijn uitdrukkelijke goedkeuring had gegeven overeenkomstig het bepaalde in genoemde leden van dit artikel.

10.9 Geen garantie geldt t.a.v. glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en/of andere materialen.

10.10 Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe het werk volgens de opdracht is bestemd. Indien omtrent de gebruiksbestemming niets anders is overeengekomen, geldt garantie alleen bij normaal gebruik.

10.11 Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan overmatige vochtigheid, droogte, koude, hitte etc.

10.12. Zo door de gebruiker geleverde zaken en/of apparatuur door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

10.13 In geval de wederpartij een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt de gebruiker de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.

10.14 a) In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van de vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

 1. b) Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.

 

ARTIKEL 11 RISICO-OVERGANG

11.1 Indien Wederpartij weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de vorderingen van Verkoper, inclusief kosten van transport en opslag, op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

11.2 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Wederpartij over op het moment waarop deze zaken aan Wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Wederpartij of van een door Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht c.q. op het moment dat de zaken gereedliggen voor levering, één en ander nadat Wederpartij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

ARTIKEL 12 OVERMACHT

12.1 Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.

12.2 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

12.3 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Verkoper, computer- en stroomstoringen, verkeersopstoppingen, slechte weersomstandigheden, exportbelemmeringen, diefstal, brand en stagnatie in levering van zaken door toeleveranciers worden daaronder begrepen.

12.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12.5 Voor zoveel Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

12.6 Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, (voorlopige) aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 13 ANNULERING EN ONTBINDING

13.1. a) De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.

 1. b) Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

13.2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoeding van ten minste 30% van de overeengekomen prijs (aanneemsom), verplicht tot afname van reeds bestelde zaken en apparatuur, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake.

13.3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

13.4 Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond gevente vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

- Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

13.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Verkoper op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

13.6 Indien Wederpartij bij annulering de afname weigert van de reeds door Verkoper, speciaal voor Wederpartij, ingekochte zaken, al dan niet be- of verwerkt is Wederpartij daarnaast gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan Verkoper te voldoen.

13.7 Indien een zaak (tijdelijk) niet leverbaar is, ontvangt Wederpartij van Verkoper uiterlijk een maand na ontvangst van de bestelling hierover bericht. Wederpartij kan in dat geval kosteloos de bestelling annuleren. Indien Wederpartij reeds de zaak aan Verkoper heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan Wederpartij zorggedragen of vindt verrekening plaats.

13.8 Annulering dient schriftelijk te geschieden.

13.9 Verkoper behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 14 BETALING

14.1 De verkoper is gerechtigd aanbetalingen van de wederpartij te verlangen volgens onderstaande regeling of anders, volgens schriftelijke opgaaf van de wederpartij:

 1. a) Materialen worden volledig betaald bij het plaatsen van de bestelling (100%).
 2. b) Kosten van de werkzaamheden worden voldaan na afloop van de arbeid (100%).

14.2 Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan maximaal 50% van de overeengekomen prijs als aanbetaling gevorderd worden voor de arbeid/werkzaamheden.

14.3 Voor zover de verkoper facturen verzendt, dient betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

14.4 Indien de wederpartij achterstallig is in het betalen van enige overeengekomen aanbetaling, is de verkoper gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en de eerste oplevering uit te stellen tot de vervallen termijnen volledig zijn betaald. Het bepaalde in artikel 5 is van overeenkomstige toepassing.

14.5 Indien een factuur of aanbetaling na het verstrijken van de lid 3 gestelde termijn respectievelijk een andere door de verkoper gestelde termijn niet volledig is betaald c.q. verricht:

 1. a) zal de wederpartij aan de verkoper een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
 2. b) zal de wederpartij, na daartoe door de verkoper te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
 3. c) heeft de verkoper het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De verkoper zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

14.6 Ter keuze van de verkoper kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

14.7 Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de verkoper bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de verkoper het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

14.8 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

14.9 a) Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op de verkoper heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 1. b) Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 15 INCASSOKOSTEN 

15.1 Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij. In ieder geval is Wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.

15.2 Indien Verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Wederpartij.

ARTIKEL 16 TOEPASSELIJKRECHT/BEVOEGDE RECHTER

16.1 Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

16.2 Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Verkoper. Niettemin heeft Verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad voor Arbitrage.

ARTIKEL 17 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

17.1 De gebruiker is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van ontwerpen, tekeningen, softwaremodellen en dergelijke.

17.2 Slechts na betaling van het ten gevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruikrecht toe.

ARTIKEL 18 WEBSHOP BESTELLINGEN

18.1 Consumenten dienen hun adresgegevens te controleren op juistheid voor het plaatsen van een bestelling. Indien adresgegevens onjuist/onvolledig zijn ingevoerd, vervalt het recht op aanspraak van een nieuw product. 

18.2 Slechts na betaling van een percentage van 50% wordt het bestelde nogmaals verzonden.

18.3 Verzendkosten komen voor rekening van de consument.

18.4 Wanneer de consument niet thuis is en een pakket op een afhaalpunt niet afgehaald wordt, kan het pakket opnieuw verzonden worden tegen verzendkosten. Indien de consument het pakket niet meer wenst te ontvangen brengen wij de kosten voor verzending en retour in rekening bij de consument. Dit wordt verrekend met het aanschafbedrag.

ARTIKEL 19 KVK

19.1 FRM Tegelwerk B.V. KVK: 83505504